Disclaimer

Awesome Productions B.V. (handelsnaam: Awesome Originals) besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website, maar garandeert niet dat de weergegeven informatie altijd juist en volledig is. Awesome Productions B.V. heeft het recht deze website en de inhoud daarvan zonder aankondiging aan te passen of onderdelen daarvan te verwijderen.

Awesome Productions B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van gebruik van (de informatie op) deze website. Awesome Productions B.V. is niet aansprakelijk voor verwijzingen (bv. hyperlinks) op deze website naar andere websites en/of media van derden, de juistheid en volledigheid van de informatie op deze andere websites en/of media en het gebruik daarvan.

Deze website van Awesome Productions B.V. is auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking van de weergegeven informatie, in welke vorm dan ook, zoals het gebruik van (delen van) teksten, afbeeldingen of grafisch materiaal van welke aard ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Awesome Productions B.V. Het gebruik van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.

Privacy verklaring Awesome Productions BV

Wanneer wij samen met jou of in opdracht van jou werken, worden de door jou verstrekte gegevens door ons vastgelegd. Awesome Productions BV (handelsnaam: Awesome Originals) vindt het daarom belangrijk om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe Awesome Productions BV met jouw gegevens omgaat kun je lezen in onderstaande Privacyverklaring. Deze privacyverklaring bevat onder meer uitleg over welke gegevens wij bewaren, het doel van de gegevensregistratie, het gebruik van cookies en de beveiliging van je gegevens.

Awesome Productions BV gevestigd aan de Johann Siegerstraat 20, 1096 BH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens onderstaande privacyverklaring. Awesome Productions BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, woonadres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, kopie paspoort (optioneel), bankrekeningnummer.

Awesome Productions BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betalingen.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– Awesome Productions BV verwerkt ook persoonsgegevens als jij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens volgens onderstaande voorwaarden.

– Uitgangspunt is dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde, met terugwerkende kracht, de keuze of je persoonsgegevens wilt delen met Awesome Productions BV.

– Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in Europa in werking is gesteld alsmede uit andere Nederlandse of internationale wetgeving op het gebied van privacy voortvloeiende verplichtingen, voor zover de niet naleving de belangen van de andere partij aantast.

– De verwerking door Awesome Productions BV van de door jou ter beschikking gestelde persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de overeenkomst en wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

– Awesome Productions BV verplicht zichzelf, en al zijn bij de verwerking van persoonsgegevens in te schakelen medewerkers tot geheimhouding van de ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

– Awesome Productions BV verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Awesome Productions BV stelt enkel persoonsgegevens van consumenten aan derden ter beschikking voor bepaalde diensten indien daarover overeenstemming is bereikt met de consument en in opdracht van de opdrachtgever, dan wel op grond van wettelijke verplichtingen. In dit laatste geval zal Awesome Productions BV jou direct op de hoogte stellen van een dergelijke verstrekking. Awesome Productions BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei misbruik van deze gegevens door derden.

– Je hebt je ervan vergewist, dat Awesome Productions BV voldoende waarborgen biedt met betrekking tot de wettelijk vereiste technische en organisatorische beveiliging van je persoonsgegevens.

– Awesome Productions BV maakt op geen enkele manier gebruik van cookies.

– Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om toestemming voor de gegevensverstrekking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Awesome Productions BV en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. De opdrachtgever kan daarvoor een verzoek bij Awesome Productions BV indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar de opdrachtgever of een ander te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekken van toestemming of bezwaar kan je sturen naar info@awesomeoriginals.nl.

– Awesome Productions BV wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

– Awesome Productions BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@awesomeoriginals.nl.

– Awesome Productions BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2018