Algemene Voorwaarden Awesome Productions BV
 
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 
1.1 Awesome Productions BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Awesome Productions BV is gevestigd op Asterweg 20D1, 1031HN Amsterdam. Bankrekeningnummer: NL88INGB0007095926. KvK: 64621065; BTW: NL855747225B01. De handelsnaam die Awesome Productions BV gebruikt is Awesome Originals.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Awesome Productions BV producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Awesome Productions BV een overeenkomst aangaat of met wie Awesome Productions BV in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Awesome Productions BV en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen Awesome Productions BV, zowel individueel als gezamenlijk, die betrokken zijn bij het verrichten van de werkzaamheden alsmede derden (zijnde natuurlijke personen buiten Awesome Productions BV) die door Awesome Productions BV zijn ingeschakeld bij het verrichten van de werkzaamheden.
1.5 Werkzaamheden: de door Awesome Productions BV ingevolge de offerte en/of overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
 
Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Awesome Productions BV en de opdrachtgever waarop Awesome Productions BV deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Awesome Productions BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Awesome Productions BV en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Awesome Productions BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 14 dagen worden bevestigd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Awesome Productions BV opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Awesome Productions BV haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Awesome Productions BV gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Awesome Productions BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Awesome Productions BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Opgegeven prijzen in aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en exclusief BTW.
 
3.8 Awesome Productions BV heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Awesome Productions BV feitelijk begint met de uitvoering.
4.2 Awesome Productions BV is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord aan Awesome Productions BV heeft geretourneerd.
 
Artikel 5 – Looptijd en beëindiging
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
5.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst tegen het einde van de maand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
5.3 Indien de duur van de overeenkomst afhankelijk is gesteld van een duidelijk bepaald en vooraf omschreven doelstelling en er dus sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, is, tenzij anders is overeengekomen geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Alle verbintenissen van Awesome Productions BV voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. De inspanningsverplichting komt veel voor in de dienstverlening en staat in contrast met een resultaatsverplichting, die verplicht een resultaat te bereiken. Een resultaatsverplichting komt veelal voor in de handel in materiële producten.
6.2 Awesome Productions BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.3 Awesome Productions BV bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Awesome Productions BV heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 Awesome Productions BV is gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). Awesome Productions BV is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
6.5 Awesome Productions BV is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door Awesome Productions BV verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Awesome Productions BV gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Awesome Productions BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
6.7 Awesome Productions BV is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen of uitkomsten van de werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.
6.8 De door Awesome Productions BV als onderdeel van de werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarden of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.
 
Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever draagt er, zowel uit eigen beweging als op verzoek van Awesome Productions BV zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Awesome Productions BV aangeeft dat deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar zijn.
7.2 Indien de opdrachtgever programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Awesome Productions BV ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Awesome Productions BV voorgeschreven specificaties. Awesome Productions BV is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Awesome Productions BV.
7.3 De opdrachtgever is gehouden Awesome Productions BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Awesome Productions BV onmogelijk maken de opdracht naar behoren uit te voeren.
7.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Awesome Productions BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn tenzij uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit.
7.6 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft Awesome Productions BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.7 Awesome Productions BV gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.8 Awesome Productions BV is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door de opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken. De opdrachtgever vrijwaart Awesome Productions BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 
Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Awesome Productions BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Awesome Productions BV de opdrachtgever hierover van tevoren informeren.
8.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Awesome Productions BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die Awesome Productions BV kunnen worden aangerekend.
 
Artikel 9 – Honorarium
9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Awesome Productions BV. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Awesome Productions BV, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
9.3 Awesome Productions BV is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Awesome Productions BV kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
9.4 Awesome Productions BV is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Awesome Productions BV, dat in redelijkheid niet van Awesome Productions BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.5 De opdrachtgever is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
9.6 Awesome Productions BV zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Awesome Productions BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 
Artikel 10 – Oplevering
10.1 De door Awesome Productions BV opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2 In een geval dat enig door hem geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Awesome Productions BV slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan zijn doen en/of laten valt toe te schrijven.
10.3 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Awesome Productions BV ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 
Artikel 11 – Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na de factuurdatum, op een door Awesome Productions BV aan te geven wijze.
11.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Awesome Productions BV de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Awesome Productions BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.4 Awesome Productions BV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Awesome Productions BV verschuldigde bedragen betaald heeft.
 
Artikel 12 – Klachten
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking aan Awesome Productions BV kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Awesome Productions BV in staat is adequaat te reageren.
12.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Awesome Productions BV de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 
Artikel 13 – Opschorting en ontbinding
13.1 Awesome Productions BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
13.2 Voorts is Awesome Productions BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Awesome Productions BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Awesome Productions BV ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Awesome Productions BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Awesome Productions BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 
Artikel 14 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien Awesome Productions BV aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 14 dagen (tenzij anders overeengekomen) in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
14.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Awesome Productions BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.
 
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1 Awesome Productions BV zal de werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Awesome Productions BV is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Awesome Productions BV.
15.2 Awesome Productions BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.3 Awesome Productions BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Awesome Productions BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Awesome Productions BV kenbaar behoorde te zijn.
15.4 Indien Awesome Productions BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Awesome Productions BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.5 Awesome Productions BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Awesome Productions BV of diens ondergeschikten.
15.7 Buiten de in artikel 15.1, 15.4 en 15.5 genoemde gevallen rust op Awesome Productions BV geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
15.8 Awesome Productions BV zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Awesome Productions BV is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Awesome Productions BV optreden.
15.9 De in artikel 15 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Awesome Productions BV als de personen, individueel als gezamenlijk, binnen het opdrachtteam.
15.10 Awesome Productions BV aanvaart geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Awesome Productions BV in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.11 Alle aanspraken jegens Awesome Productions BV die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Awesome Productions BV zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 
Artikel 16 – Vrijwaringen
De opdrachtgever vrijwaart Awesome Productions BV voor alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden (waaronder o.m. aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt), tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Awesome Productions BV.
 
Artikel 17 – Overmacht
17.1 Van overmacht aan de zijde van Awesome Productions BV is onder andere sprake indien Awesome Productions BV verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Awesome Productions BV als in het bedrijf van de opdrachtgever als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
17.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Awesome Productions BV ten gevolge waarvan Awesome Productions BV zijn verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
17.3 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Awesome Productions BV langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
17.4 Voor zover Awesome Productions BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Awesome Productions BV gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 18 – Geheimhouding
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
18.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Awesome Productions BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Awesome Productions BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Awesome Productions BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 19 – Intellectuele eigendom
19.1 Alle door Awesome Productions BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Awesome Productions BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
19.2 Formats (zowel schriftelijk uitgewerkt als tot programma vervaardigd) die door Awesome Productions BV worden bedacht, blijven 100% intellectueel eigendom van Awesome Productions BV, tenzij anders overeengekomen.
19.3 Awesome Productions BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
19.4 Overdracht van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en overdracht van andere daaruit voortvloeiende bevoegdheden vindt pas plaats nadat Awesome Productions BV en de opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 20 – Overname personeel
De opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende een jaar na beëindiging van de overeenkomst geen personeel van Awesome Productions BV in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan na schriftelijke toestemming van Awesome Productions BV, zulks op straffe van een aan Awesome Productions BV vervallende onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000 per overtreding, te vermeerderen met € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
 
Artikel 21 – Persoonsgegevens en Privacy
21.1 Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Algemene Verorderings Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in Europa in werking is gesteld alsmede uit andere Nederlandse of internationale wetgeving op het gebied van privacy voortvloeiende verplichtingen, voor zover de niet naleving de belangen van de andere partij aantast.
21.2 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens handelt Awesome Productions BV in opdracht van de opdrachtgever. De verwerking door Awesome Productions BV van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de overeenkomst en wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
21.3 Awesome Productions BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken en bewaren wij: Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, woonadres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, kopie paspoort (optioneel), bankrekeningnummer.
21.4 Awesome Productions BV verplicht zichzelf, en al zijn bij de verwerking van persoonsgegevens in te schakelen medewerkers tot geheimhouding van de door de opdrachtgever aan hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
21.5 Awesome Productions BV verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Awesome Productions BV stelt enkel persoonsgegevens van consumenten aan derden ter beschikking voor bepaalde diensten indien daarover overeenstemming is bereikt met de consument en in opdracht van de opdrachtgever, dan wel op grond van wettelijke verplichtingen. In dit laatste geval zal Awesome Productions BV de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van een dergelijke verstrekking. Awesome Productions BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei misbruik van deze gegevens door derden.
21.6 De opdrachtgever heeft zich ervan vergewist, dat Awesome Productions BV voldoende waarborgen biedt met betrekking tot de wettelijk vereiste technische en organisatorische beveiliging van deze persoonsgegevens.
21.7 Awesome Productions BV maakt op geen enkele manier gebruik van cookies.
21.8 De opdrachtgever heeft het recht om haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om toestemming voor de gegevensverstrekking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Awesome Productions BV en heeft de opdrachtgever het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De opdrachtgever kan daarvoor een verzoek bij Awesome Productions BV indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar de opdrachtgever of een ander te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekken van toestemming of bezwaar kan naar info@awesomeoriginals.nl gestuurd worden.
21.9 Awesome Productions BV wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
21.10 Een uitgebreide privacyverklaring is te vinden op de website van Awesome Productions BV (www.awesomeoriginals.nl).
 
Artikel 22 – Overige bepalingen
22.1 Awesome Productions BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Awesome Productions BV zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.
22.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
22.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.4 Op elke overeenkomst tussen Awesome Productions BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.